Downloaden

Op 7 april 2017 leidde ik op ‘De dag van het toezicht’ van de VTOI een workshop over de vraag ‘waarom gaat het zo vaak mis tussen bestuur en raad van toezicht?’ De PowerPointpresentatie is beschikbaar. Download hier.

Handreiking bovenschoolse kwaliteitszorg. In opdracht van de PO-Raad geschreven, verschenen juni 2016 met daarin veel aandacht voor de bovenschools medewerker kwaliteitszorg.

Van burger tot gebruiker Bewerking van een lezing over onderwijspolitiek en scholenbestand, gehouden op de eerste themabijeenkomst van RMU/GOLV, maart 2016.

Professionele ruimte (in) Schoolmanagement Totaal, februari 2016, pag. 27.

Over goed bestuur in het onderwijs

Er is de laatste tijd nogal wat verschenen op het gebied van het ‘goed bestuur van het onderwijs’. En daar was ook aanleiding voor, denk maar aan de situatie bij Amarantis en BOOR – calamiteiten die allerlei beweging veroorzaken: rapporten, Kamerbrieven, commissies die aan het werk worden gezet. Intussen lijkt er geen houden meer aan. Ik heb een overzicht in pdf samengesteld van de belangrijkste publicaties, een korte samenvatting per publicatie en de vindplaats. Het overzicht is bedoeld om snel toegang te verschaffen tot publicaties die samenhang vertonen maar op heel verschillende plaatsen zijn opgeslagen. Het is geen kritische beoordeling of zo.

040116 Doorlopend overzicht Governance publicaties

In het dossier Open Mind treft de lezer veel columns aan die gaan over governancevraagstukken. Een deel van deze columns verscheen ook in de Nieuwsbrief van de VTOI.

‘Rolvast gedrag in drie werkwoorden: doen, willen, vinden’, VTOI Nieuwsbrief nr. 42, december 2014: VTOI NB 42 december 2014 Column Harm Klifman

‘Tien praktische tips voor interne toezichthouders in het onderwijs’, downloaden: Tien praktische tips voor interne toezichthouders in het onderwijs.

Over de ontwikkeling van toezicht in het onderwijs

Sturing geven aan onderwijskwaliteit  schema Frissen, Sturing van onderwijskwaliteit 2015 11pnt

Nieuw Elan voor de leraar?   Prezi voor conferentie over didactiek van de CED-groep op 5 maart 2015

<iframe src=”https://prezi.com/embed/zzbuwkdzpknw/?bgcolor=ffffff&amp;lock_to_path=0&amp;autoplay=0&amp;autohide_ctrls=0#” allowfullscreen=”” mozallowfullscreen=”” webkitallowfullscreen=”” frameborder=”0″ height=”400″ width=”550″></iframe>

Artikel ‘Toezicht trekt aan’, verschenen in SchoolManagement Totaal, juni 2013, pag 18-20. Downloaden: Toezicht trekt aan.

Peer-to-peer learning in een internationale context: worden schoolleiders voortgezet onderwijs geinnspireerd door buitenlandse studiereizen?

samen met collega Gerben Zonneveld deed ik in opdracht van de VO-academie onderzoek naar buitenlandse ervaringen van schoolleiders. Download het onderzoeksrapport via de link:

http://www.vo-academie.nl/files/1214/0595/3464/Onderzoeksverslag_Met_andere_ogen_kijken.pdf

De menselijke maat in het onderwijs

Artikel hierover ‘De menselijke maat. Verkenning van een moeilijk begrip’, verschenen in SchoolManagement Totaal, december 2012, nr. 6, pag. 28-30. Downloaden: De menselijke maat.

Gaat het echt zo slecht in het bestuur van het onderwijs?

Lees: Artikel ‘Schoolbesturen in de schijnwerper’, verschenen in Schoolmanagement Totaal, september 2012. Downloaden: Schoolmanagement Totaal Schoolbesturen in de schijnwerper.

Kleine filosofie van goed bestuur in het onderwijs                                            

Gratis e-book met reflecties op het gebied van goed bestuur, goed toezicht, kwaliteit van onderwijs.

Kleine filosofie van Goed Bestuur in het Onderwijs

‘Goed bestuur in onderwijs’ (in) Van Twaalf Tot Achttien , www.van12tot18.nl , februari 2012, pag 26-27. Downloaden: Goed onderwijs verdient goed bestuur vtta febr 2012.

Leiding geven en opbrengstgericht werken

Op 3 november 2011 leidde ik een expertmeeting over leiding geven en opbrengstgericht werken op het congres van CNV- Schoolleiders e.a..

Download de powerpoint: Creatief leiding geven en Opbrengstgericht werken

Meervoudigheid van perspectieven

Diversiteit geldt steeds vaker als een belangrijk uitgangspunt bij de samenstelling van de toporganen in organisaties in allerlei sectoren als onderwijs, gezondheidszorg, sociale woningbouw, cultuur. Opvallend is echter dat weinig of nooit expliciet gemaakt wordt waarom diversiteit ertoe doet. Daarover heb ik een artikel geschreven, in een versie voor het primair onderwijs en een in een versie voor het voortgezet onderwijs. Daarin wil ik duidelijk maken waaróm diversiteit van belang is en ook wat er voor nodig is om diversiteit succesvol te laten zijn. Dat gaat namelijk niet vanzelf. Meer weten? Download het hele artikel.

Versie voor het primair onderwijsMeervoudigheid van perspectieven po (verschenen in BasisschoolManagement, januari 2010)

Versie voor het voortgezet onderwijsMESO175_2010 Klifman (verschenen in Meso 175, december 2010)

Sturen en toezien op onderwijskwaliteit

In opdracht van de PO-Raad schreef ik een boekje over de wijze waarop besturen/bestuurders en (interne) toezichthouders hun verantwoordelijkheid kunnen nemen op het gebied van kwaliteitszorg. Het boekje is te bestellen bij de PO-Raad en te downloaden van de site van de PO-Raad. Ga daarvoor naar:

http://www.poraad.nl/content/sturen-en-toezien-op-onderwijskwaliteit

Vorm geven aan intern toezicht

Het wetsontwerp Goed onderwijs, Goed bestuur vraagt van besturen dat ze een voorziening treffen inzake intern toezicht. In dit artikel treft u voorbeelden aan om daaraan vorm te geven, Varianten voor scheiding van bestuur en intern toezicht

Evaluatie functioneren als raad van toezicht

Hiervoor heeft Van Beekveld en Terpstra een nieuwe dienst ontwikkeld. Download de productbeschrijving, Scan functioneren als raad van toezicht

Symposium over Boek over goed onderwijsbestuur

Op 27mei 2010 vond in Nieuwspoort Den Haag een symposium plaats naar aanleiding van de verschijning van het boek Goed Onderwijsbestuur onder redactie van Frans Janssens en Niels Noorlander, uitgegeven bij Boom/Lemma Uitgevers.
Mijn bijdrage aan dit symposium is te downloaden en wel via de link symposiumbijdrage Goed onderwijsbestuur 27 mei 2010

Kwaliteitszorg in het onderwijs

Collegiale visitatie in het primair onderwijs

Voor BasisschoolManagement schreef ik eind 2012/begin 2013 een tweetal artikelen waarin ik de methodiek die in het voortgezet onderwijs zeer gebruikelijk is (zie onder), vertaalde naar het primair onderwijs.

Collegiale visitaties (BasisschoolManagement november 12) HK (deel 1) en

Collegiale visitaties (BasisschoolManagement januari 13) HK

Collegiale visitatie in het voortgezet onderwijs

Over dit onderwerp schreef ik in opdracht van de VO-raad een boekje, getiteld Bezoek met een opdracht. Het boekje bevat vele adviezen en praktische voor visitatiecommissies en voor scholen die gevisiteerd worden. Het boekje is te bestellen bij de VO-raad en op de site van de VO-raad te downloaden. Voor dat laatste, ga naar:

http://www.vo-raad.nl/publicaties/brochures/abezoek-met-een-opdracht-over-visitaties Inmiddels de tweede druk!

‘Tien tips voor een succesvolle visitatie’ (in) Van Twaalf Tot Achttien 12, nr 4, pag 36-37.  Downloaden:    10 tips voor visitatie VTT12_nr4_p36-37.

‘Hoe bereidt de school zich voor op een visitatie?’ (in) Schoolmanagement Totaal, maart 2012, pag. 30-31. Downloaden: Schoolmanagement Totaal – Hoe bereidt de school zich voor op een visitatie – HK

‘Bezoek met een opdracht. Over visitaties’ (in) Schoolmanagement Totaal 2011, 6de editie, pag. 10-12, december 2011. Downloaden: Artikel-Visitaties-door-HK1

Eerder verscheen een artikel over visitaties in het voortgezet onderwijs van José Hofman, Adri v.d. Meij en mij in Meso 151, dec 2006, pag 25-28. Download dit artikel De kracht van visitatie

Kwaliteitszorg in actie

Kwaliteitszorg staat op de agenda – geen twijfel mogelijk. Op elk niveau: in teams, voor de school als geheel, en bovenschools in de communicatie tussen schoolleider en bestuur of tussen professioneel bestuurder en raad van toezicht. Kwaliteitszorg hoort erbij. In opdracht van de VO-raad nam ik een kijkje in de sector en stak mijn licht op in het Praktijkonderwijs. Dat leidde tot boeiende observaties en bevindingen.
Download de publicatie Kwaliteitszorg in actie

Over identiteit in het onderwijs

‘Op zoek naar een identiteit’ , verschenen in Narthex, tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie, jaargang 13, nr 2, pagina 48-52,  juni 2013. Downloaden Scholen op zoek naar een identiteit Narthex juni 2013 kopijversie

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Comments are closed.